ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

-----------

-

                        ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๘ ประกาศจัดตั้งนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัด

ระยอง เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว นั้น

                        บัดนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการถมทะเลขยายพื้นที่

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมและสำหรับเป็นที่ตั้งโรงกลั่นน้ำมัน

เสร็จเรียบร้อยแล้ว สมควรให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไปตามกฎหมาย

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราช

บัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศนี้แทน

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๕

                                                                           สิปปนนท์  เกตุทัต

                                                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๓๕/๒๗/๒๒๙๔/๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕]