ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร[๑]

                  

-

โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร

                      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงประกาศจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ในท้องที่ตำบลท่าทราย และตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๓

พลตำรวจเอก ประมาณ  อดิเรกสาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[เอกสารแนบท้าย]

๑. แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/พิมพ์

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

นุสรา/ผู้ตรวจ

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๑๘๑/หน้า ๗๗๔๒/๒๐ กันยายน ๒๕๓๓