ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

-----------

-

                        โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

ในท้องที่ตำบลบางเกลือ ตำบลบางวัว และตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราช

บัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม จึงประกาศจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตามแผนที่

่ท้ายประกาศนี้

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒

                                                                            บรรหาร  ศิลปอาชา

                                                               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๓๒/๒๒๘/๙๗๖๓/๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๒]