ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังส่วนขยายที่ 3

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังส่วนขยายที่ ๓

-----------

-

                        ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังส่วนขยายที่ ๓ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑ กำหนดให้พื้นที่

แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามมาตรา ๓๖ (๑)

แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น บัดนี้ เนื่องจากได้มี

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมขออนุญาตเข้าใช้ที่ดินเต็มพื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไปดังกล่าวแล้ว ดังนั้น

เพื่อให้การประกอบอุตสาหกรรมในเขตนี้ได้ขยายตัวกว้างขวางยิ่งขึ้นสมควรเปลี่ยนแปลงเขต เขต

อุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังส่วนขยายที่ ๓ โดยขยายพื้นที่ออกไปอีก

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราช

บัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงประกาศ

เปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังส่วนขยายที่ ๓ โดยให้

ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบังส่วนขยายที่ ๓ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑ และให้ใช้แผนที่

ท้ายประกาศนี้แทน

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๓๒/๑๖๑/๖๙๖๘/๒๖ กันยายน ๒๕๓๒]