ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บ่อวิน)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

-----------

-

                        ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕ กำหนดให้พื้นที่

ตำบลบ้านกลาง และตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเขตอุตสาหกรรม

ทั่วไป ตามมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๒๒ และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตนิคมอุตสาหกรรม ดังกล่าว ตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๑ เพื่อนำไปจัดตั้งเป็นเขตอุตสาหกรรมส่งออก

ภาคเหนือ และได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๓๑ จัดตั้ง

เขตดังกล่าวเป็นเขตอุตสาหกรรมส่งออกแล้ว นั้น บัดนี้ เนื่องจากได้มีผู้ประกอบอุตสาหกรรมขอ

อนุญาตเข้าใช้ที่ดินเต็มพื้นที่เขตอุตสาหกรรมส่งออกแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การประกอบอุตสาหกรรม

ในเขตนี้ได้ขยายตัวกว้างขวางยิ่งขึ้น สมควรกันพื้นที่บางส่วนของเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือออกเพื่อนำมาจัดตั้งเป็นเขตอุตสาหกรรมส่งออกเพิ่มขึ้น โดยการตรา

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราช

บัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และสมควรเปลี่ยนแปลงเขต

อุตสาหกรรมทั่วไปให้เหมาะสมพร้อมกันด้วย

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๓๒/๘๒/๓พ/๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๒]