ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

-----------

-

                        ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

แหลมฉบัง เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕ กำหนดให้พื้นที่

ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามมาตรา ๓๖ (๑) แห่ง

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น บัดนี้ ปรากฏว่า มีผู้

ประกอบอุตสาหกรรมจำนวนมากประสงค์จะลงทุนประกอบอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกในเขต

นิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว สมควรกันพื้นที่บางส่วนของเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม

แหลมฉบัง ออก เพื่อดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นเขตอุตสาหกรรมส่งออก ตาม

มาตรา ๓๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้งนี้

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกอบอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้

สำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมส่งออก และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ

รัฐบาลในการสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราช

บัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๓๒/๔๙/๒๓๕๑/๓๐ มีนาคม ๒๕๓๒]