ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางพลี-บางบ่อ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี-บางบ่อ

-----------

-

                        ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

บางพลี-บางบ่อ เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๒๔ กำหนดให้พื้นที่ตำบล

บางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามมาตรา ๓๖ (๑)

แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น

                        บัดนี้ ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจำนวนมากประสงค์จะลงทุน

ประกอบอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปเพิ่มมากขึ้น สมควรขยายเปลี่ยนแปลงเขต

อุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางพลี-บางบ่อ ออกไปอีก

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๓๖ วรรคสอง และมาตรา ๖๒ แห่ง

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมบางพลี-บางบ่อ

ดังต่อไปนี้

                        (๑) เขตอุตสาหกรรมทั่วไปตามประกาศนี้ให้เรียกว่า "เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี"

                        (๒) ให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งนิคม

อุตสาหกรรมบางพลี - บางบ่อ เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๒๔ และให้ใช้

แผนที่ท้ายประกาศนี้แทน

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๑

                                                                           ประมวล  สภาวสุ

                                                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๓๑/๑๒๐/๕๕๕๐/๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๑]