ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังส่วนขยายที่ 3

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม

ลาดกระบังส่วนขยายที่ ๓

-----------

-

                        โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม

ลาดกระบังส่วนขยายที่ ๓ ในท้องที่แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๓๖ วรรค ๒ และมาตรา ๖๒ แห่ง

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม จึงประกาศจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังส่วนขยายที่ ๓

ตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๑

                                                                          ประมวล  สภาวสุ

                                                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๓๑/๑๐๗/๕๑๘๑/๗ กรกฎาคม ๒๕๓๑]