ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่นแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมบางปู

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

-----------

-

                        ตามที่ได้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบางปู

เป็นนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ กำหนดให้พื้นที่ตำบลบางปูใหม่

และตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

ตามมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒

และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปู ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม

พ.ศ. ๒๕๒๗ นั้น บัดนี้ ปรากฏว่ามีผู้ประกอบอุตสาหกรรมจำนวนมากประสงค์จะลงทุนประกอบ

อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปูออก เพื่อดำเนินการตราพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้งเป็นเขตอุตสาหกรรมส่งออก ตามมาตรา ๓๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกอบอุตสาหกรรมเพื่อ

การส่งออกได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรม

ส่งออก และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๓๖ วรรคสอง และมาตรา ๖๒ แห่ง

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยให้

ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนเปลงเขต เขตอุตสาหกรรม

ทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปู ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศนี้

แทน

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑

                                                                              ประมวล  สภาวสุ

                                                              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๓๑/๓๒/๑๙พ/๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑]