ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

-----------

-

                        ตามที่ได้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕ กำหนดให้พื้นที่

ตำบลบ้านกลาง และตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

ตามมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น

บัดนี้ ปรากฏว่ามีผู้ประกอบอุตสาหกรรมจำนวนมากประสงค์จะลงทุนประกอบอุตสาหกรรมเพื่อ

การส่งออกในเขตนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว สมควรกันพื้นที่บางส่วนของเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ออก เพื่อดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นเขตอุตสาหกรรม

ส่งออก ตามมาตรา ๓๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกอบอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกได้รับสิทธิประโยชน์

ตามที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมส่งออก และเพื่อให้สอดคล้อง

กับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๓๖ วรรคสอง และมาตรา ๖๒

แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขตนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕ และให้ใช้แผนที่

ท้ายประกาศนี้แทน

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑

                                                                            ประมวล  สภาวสุ

                                                              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๓๑/๓๒/๑๕พ/๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑]