ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมบางปู

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

-----------

-

                        ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

บางปูเป็นนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางปูใหม่ และตำบลแพรกษา อำเภอเมือง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๗๙ วันที่ ๓๐ สิงหาคม

๒๕๒๐ นั้น

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๓๖ วรรคสอง และมาตรา ๖๒

แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม เห็นควรประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๗

                                                                              อบ  วสุรัตน์

                                                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๒๕/๑๗๖/๔๖๙๔/๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๗]