ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบางพลี-บางบ่อ เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม

เรื่อง  การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบางพลี- บางบ่อ

เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

-----------

-

                        โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ในท้องที่ตำบลบางเสาธง

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๓๖ วรรค ๒ และมาตรา ๖๒

แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม จึงประกาศจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบางพลี-บางบ่อ เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

ตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๒๔

                                                                  พลตรี ชาติชาย  ชุณหะวัณ

                                                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๒๔/๖๓/๑๒๐๕/๒๘ เมษายน ๒๕๒๔]