ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๙/๒๕๕๘)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๙/๒๕๕๘)[๑]

                  

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๔ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ จำนวน ๖ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานนครพนม เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๖ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๔ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ จำนวน ๒๘ ทางน้ำ และเป็นทางนํ้าชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๒ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๑ ทางน้ำ และกำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ จำนวน ๑๖ ทางน้ำ และเป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๕ ทางน้ำ ตามบัญชีและแผนที่แนบท้ายประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๘)

๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๘)

๓. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานนครพนม (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๘)

๔. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๘)

๕. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานนครราชสีมา (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๘)

๖. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๘)

๗. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๘)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

ปริยานุช/กัญฑรัตน์/จัดทำ

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

/ตรวจ

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๒๘๓ ง/หน้า ๑๒/๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘