ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๗/๒๕๕๘)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๗/๒๕๕๘)[๑]

                  

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานเชียงใหม่ เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๕ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ จำนวน ๑ ทางน้ำ และเป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๓ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานลำพูนเป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ จำนวน ๘ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก - แม่งัด เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ จำนวน ๖ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานเชียงราย เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๒๔ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานลำปาง เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๔ ทางน้ำและกำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานน่าน เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๔ ทางน้ำ ตามบัญชีและแผนที่แนบท้ายประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานเชียงใหม่ (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๗/๒๕๕๘)

๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๗/๒๕๕๘)

๓. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานลำพูน (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๗/๒๕๕๘)

๔. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก - แม่งัด (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๗/๒๕๕๘)

๕. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานเชียงราย (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๗/๒๕๕๘)

๖. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานลำปาง (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๗/๒๕๕๘)

๗. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานน่าน (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๗/๒๕๕๘)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

ปุณิกา/ผู้ตรวจ

๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๒๑๒ ง/หน้า ๑/๙ กันยายน ๒๕๕๘