ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๕/๒๕๕๘)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๕/๒๕๕๘)[๑]

                  

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมลเป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๑ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๙ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๑๒ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานตรัง เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๑๕ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานสตูล เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๒ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๑ ทางน้ำ รวมจำนวนทางน้ำ ๔๐ ทางน้ำ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๕/๒๕๕๘)

๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๕/๒๕๕๘)

๓. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๕/๒๕๕๘)

๔. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานตรัง (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๕/๒๕๕๘)

๕. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานสตูล (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๕/๒๕๕๘)

๖. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๕/๒๕๕๘)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๘ กันยายน ๒๕๕๘

วริญา/ผู้ตรวจ

๘ กันยายน ๒๕๕๘

 

 

 

 

 

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๘๘ ง/หน้า ๓/๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘