“ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ขยายและปรับปรุงเขตด่านป่าไม้งาว ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔”

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง  ขยายและปรับปรุงเขตด่านป่าไม้งาว ตามพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช ๒๔๘๔

-------------

 

                        โดยที่เป็นการสมควรขยายและปรับปรุงอาณาเขตด่านป่าไม้งาว ตั้งอยู่ในท้องที่

อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยถือเขตสุขาภิบาลดอนไชยแต่ขยายเขตด้านตะวันตกระหว่างหลักเขต

สุขาภิบาลดอนไชยที่ ๓ และที่ ๔ ออกไปจดฝั่งแม่น้ำงาวด้านทิศตะวันตกเป็นเขตด่านป่าไม้ ตาม

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง ตั้งด่านป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช

๒๔๘๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๘ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม

การนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ให้เป็นการเหมาะสมยิ่งขึ้น

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช

๒๔๘๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

                        ให้ยกเลิกความในบัญชีด่านป่าไม้และกำหนดเขตแห่งด่านป่าไม้ในท้องที่จังหวัด

ต่างๆ แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตร ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๘ เรื่อง ตั้งด่านป่าไม้

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หมายเลข ๓ (๒) และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

                                                                               ประภัตร  โพธสุธน

                                                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

[รก.๒๕๔๓/พ๗๗ง/๒/๗ สิงหาคม ๒๕๔๓]

 

                                                                                    อัมพิกา/แก้ไข

                                                                                    ๒๕/๔/๒๕๔๕

                                                                                            B