ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒/๒๕๕๐)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๒/๒๕๕๐)[๑]

                  

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำตามบัญชีและแผนที่แนบท้ายประกาศนี้เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ รวม ๔ ทางน้ำ ในเขตโครงการชลประทานลพบุรีและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ธีระ สูตะบุตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑.  บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานลพบุรี (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๒ / ๒๕๕๐)

๒.  บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๒ / ๒๕๕๐)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๒ มกราคม ๒๕๕๑

วิมล/ปรับปรุง

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๕ ง/หน้า ๒/๘ มกราคม ๒๕๕๑