ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๑/๒๕๔๙)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทาน

ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๑/๒๕๔๙)[๑]

                  

 

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดทางน้ำตามบัญชีและแผนที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ และประเภท ๔ ในเขตโครงการชลประทานร้อยเอ็ด โครงการชลประทานอำนาจเจริญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ โครงการชลประทานตราด โครงการชลประทานลพบุรี และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

สุดารัตน์  เกยุราพันธุ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานร้อยเอ็ด

๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานอำนาจเจริญ

๓. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์

๔. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานตราด

๕. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานลพบุรี

๖. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

 โสรศ/ผู้จัดทำ

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

วิมล/ปรับปรุง

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

 

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๑๑๖ ง/หน้า ๘/๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙