ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทาน

ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

                       

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้เป็นทางน้ำชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

นันทนา/ผู้จัดทำ

๑๘  สิงหาคม  ๒๕๔๙

วิมล/ปรับปรุง

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๗๘ ง/หน้า ๕/๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙