ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

                       

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ดังนี้

           ๑.๑ ประกาศกระทรวงเกษตร ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๕

          โครงการชลประทานทุ่งสัมฤทธิ์

ทางน้ำชลประทานประเภท ๑ เลขที่ ๑ – ๑๐

          ทางน้ำชลประทานประเภท ๔ เลขที่ ๑

๒. ให้กำหนดทางน้ำตามบัญชีท้ายประกาศนี้ เป็นทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

สุดารัตน์  เกยุราพันธุ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑.  บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

พชร/ผู้จัดทำ

๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘

วิมล/ปรับปรุง

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

 

 

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง/หน้า ๘/๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘