ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

                  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ดังต่อไปนี้

๑.๑ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ น้ำชลประทานประเภท ๑ เลขที่ ๒, ๓, ๒๓, ๒๗, และ ๓๒

๒. ให้กำหนดทางน้ำตามบัญชีท้ายประกาศนี้เป็นทางน้ำชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

ชูชีพ  หาญสวัสดิ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

วิมล/ปรับปรุง

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

 

 

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๙๓ ง/หน้า ๓/๓ ตุลาคม ๒๕๔๕