ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือ และป่ายางน้ำกลัดใต้ ท้องที่ตำบลเขากระปุก ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก เขาเตาหม้อ ตามพระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือ และป่ายางน้ำกลัดใต้

ท้องที่ตำบลเขากระปุก ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก เขาเตาหม้อ ตามพระราชบัญญัติ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

--------------

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2539

ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ 1 ให้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือ และป่ายางน้ำกลัดใต้ ท้องที่

ตำบลเขากระปุก และตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่

ท้ายประกาศนี้ เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุกเขาเตาหม้อ

                        ข้อ 2 ภายในแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามข้อ 1 ห้ามมิให้ผู้ใดทำการล่าสัตว์ป่า หรือ

เก็บ หรือทำอันตรายแก่ไข่ หรือรังของสัตว์ป่าทุกชนิด ตามบัญชีท้ายประกาศนี้

                        ข้อ 3 ภายในแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามข้อ 1 ห้ามมิให้ผู้ใดยึดถือครอบครอบที่ดิน

หรือตัดโค่น แผ้วถาง เผา ทำลายต้นไม้ หรือพฤกษชาติอื่น หรือขุดหาแร่ ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว์

หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ หรือทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง เป็นพิษ หรือ

เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี หรือเมื่ออธิบดีได้ประกาศ

อนุญาตไว้เป็นคราว ๆ

                        ข้อ 4 ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

                                                ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542

                                                            ปองพล อดิเรกสาร

                                                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.2542/18ง/5 - 04:03:2542]