ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ พ.ศ. ๒๕๔๓

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พ.ศ. ๒๕๑๗ พ.ศ. ๒๕๔๓

-----------------

                        โดยที่ปรากฏว่า เจ้าของที่ดินบางส่วนในท้องที่ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ

จังหวัดหนองคาย ประสงค์และยินยอมให้ทางราชการดำเนินการจัดรูปที่ดินของตน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศไว้ดังนี้

                        ให้ท้องที่ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ภายในแนวเขตตาม

แผนที่สังเขปท้ายประกาศนี้ เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

                                                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

               ประภัตร  โพธสุธน                                                                   วัฒนา  อัศวเหม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน

                                                                                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

[ดูข้อมูลจาภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๔๓/พ๗๘ง/๑๒/๙ สิงหาคม ๒๕๔๓]

                                                                                                                                    ภคินี/พิมพ์

                                                                                                                                    ๑๘/๑๒/๒๕๔๔