ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ พ.ศ. ๒๕๔๑

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗

พ.ศ. ๒๕๔๑

------------

                        โดยที่ปรากฏว่า เจ้าของที่ดินบางส่วนในท้องที่ตำบลม่วงค่อม อำเภอ

ชัยบาลดาล จังหวัดลพบุรี ประสงค์และยินยอมให้ทางราชการดำเนินการจัดรูปที่ดินของตน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

                        ให้ท้องที่ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ภายในแนวเขต

ตามแผนที่สังเขปท้ายประกาศนี้ เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

                        ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

            ปองพล  อดิเรกสาร                                                                วัฒนา  อัศวเหม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์            รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน

                                                                                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

[รก. ๒๕๔๒/๖๒ง/๔/๕ สิงหาคม ๒๕๔๒]

                                                                                                พรพิมล/พิมพ์/แก้ไข

                                                                                                ๒๔ พ.ค. ๒๕๔๕

                                                                                                B+A