ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลกู่ทอง และตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ พ.ศ. ๒๕๔๑

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง  กำหนดให้ท้องที่ตำบลกู่ทอง และตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน

จังหวัดมหาสารคาม เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗

พ.ศ. ๒๕๔๑

---------------

                        โดยที่ปรากฏว่า เจ้าของที่ดินบางส่วนในท้องที่ตำบลกู่ทอง และตำบลนาทอง

อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ประสงค์และยินยอมให้ทางราชการดำเนินการจัดรูปที่ดิน

ของตน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศไว้ดังนี้

                        ให้ท้องที่ตำบลกู่ทอง และตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ภายในแนวเขตตามแผนที่สังเขปท้ายประกาศนี้ เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูป

ที่ดิน

                        ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

            ปองพล  อดิเรกสาร                                                            วัฒนา  อัศวเหม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์            รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน

                                                                                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทย

[รก.๒๕๔๒/๖๒ง/๕/๕ สิงหาคม ๒๕๔๒]

                                                                                    พรพิมล/พิมพ์/แก้ไข

                                                                                    ๒๔ พ.ค. ๒๕๔๕

                                                                                    B+A