ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลนาทอง ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน และตำบลเขื่อน ตำบลหนองบัว ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ พ.ศ. ๒๕๔๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลนาทอง ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน

และตำบลเขื่อน ตำบลหนองบัว ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย

จังหวัดมหาสารคาม เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการ

จัดรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗

พ.ศ. ๒๕๔๐

-----------------------

                        โดยที่ปรากฏว่า เจ้าของที่ดินบางส่วนในท้องที่ตำบลนาทอง ตำบลเหล่า

บัวบาน อำเภอเชียงยืน และตำบลเขื่อน ตำบลหนองบัว ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย

จังหวัดมหาสารคาม ประสงค์และยินยอมให้ทางราชการดำเนินการจัดรูปที่ดินในที่ดินของตน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศไว้ดังนี้

                        ให้ท้องที่ตำบลนาทอง ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน และตำบลเขื่อน

ตำบลหนองบัว ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ภายในแนวเขต

ตามแผนที่สังเขปท้ายประกาศนี้ เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

                                    ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

                             ชูชีพ  หาญสวัสดิ์                                              เสนาะ  เทียนทอง

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

[รก.๒๕๔๐/พ๕๗ง/๑/๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐]

                                                                                    จารุวรรณ/แก้ไข

                                                                                    ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

                                                                                    A+B (C)

จ15E2540-พ57ง-1 (2)