ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๘/๒๕๕๗)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๘/๒๕๕๗)[๑]

                  

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๒ จำนวน ๑ ทางน้ำ และในเขตโครงการชลประทานปทุมธานี เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๒ จำนวน ๑ ทางน้ำ รวมจำนวนทางนํ้า ๒ ทางน้ำ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๘/๒๕๕๗)

๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานปทุมธานี (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๘/๒๕๕๗)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ภีราพร/ผู้ตรวจ

๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง/หน้า ๓/๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗