ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๗/๒๕๕๗)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๗/๒๕๕๗)[๑]

                  

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๘ ทางน้ำ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๖ ทางน้ำ และในเขตโครงการชลประทานตรัง เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๓๐ ทางน้ำ รวมจำนวนทางน้ำ ๔๔ ทางน้ำ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับที่ ๗/๒๕๕๗)

๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช  (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับที่ ๗/๒๕๕๗)

๓. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานตรัง (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับที่ ๗/๒๕๕๗)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)