ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ พ.ศ. ๒๕๕๗[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็น

เขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗

พ.ศ. ๒๕๕๗[๑]

                  

โดยปรากฏว่า เจ้าของที่ดินบางส่วนในท้องที่ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์และยินยอมให้ทางราชการดำเนินการจัดรูปที่ดินของตน

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศไว้ดังนี้

ให้ท้องที่ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ภายในแนวเขตตามแผนที่สังเขปท้ายประกาศนี้ เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา                           พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

[เอกสารแนบท้าย]

๑. แผนที่สังเขปแสดงท้องที่ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ปริญสินีย์/ผู้ตรวจ

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๔๑ ง/หน้า ๑๐/๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘