ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ พ.ศ. ๒๕๕๖[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗

พ.ศ. ๒๕๕๖[๑]

                  

โดยปรากฏว่า เจ้าของที่ดินบางส่วนในท้องที่ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประสงค์และยินยอมให้ทางราชการดำเนินการจัดรูปที่ดินของตน

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ให้ท้องที่ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในแนวเขตตามแผนที่สังเขปท้ายประกาศนี้ เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ยุคล  ลิ้มแหลมทอง                                  จารุพงศ์  เรืองสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

[เอกสารแนบท้าย]

                ๑. แผนที่สังเขปแสดงเขตท้องที่ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

อุษมล/ผู้ตรวจ

๕ กันยายน ๒๕๕๖

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๐๗ ง/หน้า ๑๒/๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖