ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม ตำบลท้อแท้ ตำบลวัดโบสถ์ และ ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ พ.ศ. ๒๕๕๑[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม ตำบลท้อแท้ ตำบลวัดโบสถ์ และ

ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗

พ.ศ. ๒๕๕๑[๑]

                       

 

โดยที่ปรากฏว่า เจ้าของที่ดินบางส่วนในท้องที่ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม ตำบลท้อแท้ ตำบลวัดโบสถ์ และตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ประสงค์และยินยอมให้ทางราชการดำเนินการจัดรูปที่ดินของตน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไว้ดังนี้

ให้ท้องที่ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม ตำบลท้อแท้ ตำบลวัดโบสถ์ และตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ภายในแนวเขตตามแผนที่สังเขปท้ายประกาศนี้เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล                             พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

[เอกสารแนบท้าย]

๑.  แผนที่สังเขปแสดงเขตตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม ตำบลท้อแท้ ตำบลวัดโบสถ์ และตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๘๕ ง/หน้า ๓๖/๓ ธันวาคม ๒๕๕๑