ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๕/๒๕๕๗)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๕/๒๕๕๗)[๑]

                  

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานปราจีนบุรี เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๓๔ ทางน้ำ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ชวลิต  ชูขจร

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานปราจีนบุรี (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๕/๒๕๕๗)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๘ กันยายน ๒๕๕๗

กฤษดายุทธ/ผู้ตรวจ

๑๘ กันยายน ๒๕๕๗

 

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๘๑ ง/หน้า ๑/๑๕ กันยายน ๒๕๕๗