ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลเขาแหลม และตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ พ.ศ. ๒๕๔๒

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ

กระทรวงมหาดไทย

เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลเขาแหลม และตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล

จังหวัดลพบุรี เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗

พ.ศ. ๒๕๔๒

---------------

                        โดยที่ปรากฏว่า เจ้าของที่ดินบางส่วนในท้องที่ตำบลเขาแหลม และตำบลม่วง

ค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ประสงค์และยินยอมให้ทางราชการดำเนินการจัดรูปที่ดิน

ของตน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศไว้ดังนี้

                        ให้ท้องที่ตำบลเขาแหลม และตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ภายในแนวเขตตามแผนที่สังเขปท้ายประกาศนี้ เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการ

จัดรูปที่ดิน

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

         ปองพล  อริเรกสาร                                         วัฒนา  อัศวเหม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร                    รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน

             และสหกรณ์                                              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๔๓/พ๓๖ง/๗/๑๙ เมษายน ๒๕๔๓]

                                                                                    อัมพิกา/แก้ไข

                                                                                    ๒๔/๔/๒๕๔๕

                                                                                             A