ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติ จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๔[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติ

จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ (ฉบับที่ ๑)

พ.ศ. ๒๕๓๔[๑]

                  

 

โดยที่ปรากฏว่า เจ้าของที่ดินบางส่วนในท้องที่ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ประสงค์และยินยอมให้ทางราชการดำเนินการจัดรูปที่ดินในที่ดินของตน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศไว้ดังนี้

ให้ท้องที่ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ภายในแนวเขตตามแผนที่สังเขปท้ายประกาศนี้ เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

                 อาณัติ  อาภาภิรม                          พลเอก อิสระพงศ์  หนุนภักดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

 

แผนที่สังเขปแสดงเขตท้องที่ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย

ฉบับลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

                  

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

พรพิมล/พิมพ์

๑๑ กันยายน ๒๕๔๖

อรรถชัย/สุมลรัตน์ แก้ไข

๑๑ กันยายน ๒๕๔๖

A+B+C

[๑] รก.๒๕๓๔/๒๔๑/๓พ/๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๔