ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๑[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง  กำหนดให้ท้องที่ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พ.ศ. ๒๕๑๗ (ฉบับที่ ๑)

พ.ศ. ๒๕๓๑[๑]

                       

โดยที่ปรากฏว่า เจ้าของที่ดินส่วนใหญ่ในท้องที่ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ประสงค์และยินยอมให้ทางราชการดำเนินการจัดรูปที่ดินในที่ดินของตน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศไว้ดังนี้

ให้ท้องที่ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ภายในแนวเขตตามแผนที่สังเขปท้ายประกาศนี้ เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑

พลเอกหาญ  ลีลานนท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอกประจวบ  สุนทรางกูร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

แผนที่สังเขปแสดงเขตท้องที่ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย

ฉบับลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑

                       

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

มณฑาทิพย์/พิมพ์

๓ กันยายน ๒๕๔๖

อรรถชัย/สุมลรัตน์ แก้ไข

๘ กันยายน ๒๕๔๖

B+C

[๑] รก.๒๕๓๑/๖๒/๓๐๓๒/๑๙ เมษายน ๒๕๓๑