ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลต้นมะพร้าว ตำบลหัวสะพาน และตำบลวังตะโก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๑[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง  กำหนดให้ท้องที่ตำบลต้นมะพร้าว ตำบลหัวสะพาน และตำบลวังตะโก

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พ.ศ. ๒๕๑๗ (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๓๑[๑]

                       

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมชื่อตำบลในท้องที่ที่จะกำหนดเป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศไว้ดังนี้

               ให้เพิ่มเติม “ตำบลวังตะโก” ในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลต้นมะพร้าว ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ และในแผนที่สังเขปแนบท้ายประกาศดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๑

เจริญ  คันธวงศ์                                                เสนาะ  เทียนทอง

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน                รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

แผนที่สังเขปแสดงเขตท้องที่ตำบลต้นมะพร้าว ตำบลหัวสะพาน และตำบลวังตะโก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๑

                       

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

มณฑาทิพย์/พิมพ์

๓ กันยายน ๒๕๔๖

อรรถชัย/นิลวรรณ แก้ไข

๑๐ กันยายน ๒๕๔๖

A+B+C

[๑] รก.๒๕๓๑/๑๙๗/๘๗๘๐/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๑