ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน และตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๕[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน และตำบล

ทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนด

เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ (ฉบับที่ ๖)

พ.ศ. ๒๕๒๕[๑]

                  

 

โดยที่ปรากฏว่า เจ้าของที่ดินส่วนใหญ่ในท้องที่ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน และตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์และยินยอมให้ทางราชการดำเนินการจัดรูปที่ดิน ในบริเวณโครงการแม่กลองใหญ่

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศไว้ดังนี้

ให้ท้องที่ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน และตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่สังเขปท้ายประกาศนี้ เป็นเขตท้องที่ที่จะสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๒๕

ปรีดา  พัฒนถาบุตร

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอก สิทธิ  จิรโรจน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

แผนที่สังเขปแสดงเขตท้องที่ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน

และตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย

ฉบับลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๒๕

                  

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

พรพิมล/พิมพ์

๓ กันยายน ๒๕๔๖

ศุภสรณ์/นวพร แก้ไข

๔ กันยายน ๒๕๔๖

A+B+C

[๑] รก.๒๕๒๕/๑๕๘/๔๒๘๘/๒๖ ตุลาคม ๒๕๒๕