ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗)[๑]

                  

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานเชียงรายเป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๒ ทางน้ำ และกำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานพิจิตรเป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๓๗ ทางน้ำ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ยุคล  ลิ้มแหลมทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานเชียงราย (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗)

๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานพิจิตร (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

จุฑามาศ/ผู้ตรวจ

๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๗๖ ง/หน้า ๑๕/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗