ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลพังตรุ ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง และตำบลแสนตอ ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเขตสำรวจ เพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๔[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลพังตรุ ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง

และตำบลแสนตอ ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเขตสำรวจ เพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๔[๑]

                  

 

                โดยที่ปรากฏว่าเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่ ในท้องที่ตำบลพังตรุ ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง และตำบลแสนตอ ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์และยินยอมให้ทางราชการดำเนินการจัดรูปที่ดินในบริเวณโครงการพัฒนาเกษตรชลประทานแม่กลองใหญ่

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศไว้ดังนี้

ให้ท้องที่ตำบลพังตรุ ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง และตำบลแสนตอ ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่สังเขปท้ายประกาศนี้ เป็นเขตท้องที่ที่จะสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๔

นายณรงค์  วงศ์วรรณ

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอก สิทธิ  จิรโรจน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

แผนที่สังเขปแสดงเขตท้องที่ตำบลพังตรุ ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง

และตำบลแสนตอ ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน แนบท้ายประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย

ฉบับลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๕

                  

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

พรพิมล/พิมพ์

๓ กันยายน ๒๕๔๖

สุมลรัตน์/อรรถชัย แก้ไข

๕ กันยายน ๒๕๔๖

A+B+C

[๑] รก.๒๕๒๕/๗๘/๒๐๕๐/๘ มิถุนายน ๒๕๒๕