ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลพรรณา ตำบลวังยาง ตำบลไร่ ตำบลพอกน้อย และตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นเขตสำรวจ เพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๔[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลพรรณา ตำบลวังยาง ตำบลไร่

ตำบลพอกน้อย และตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม

จังหวัดสกลนคร เป็นเขตสำรวจ เพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๔[๑]

                  

 

               โดยที่ปรากฏว่าเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่ในท้องที่ตำบลพรรณา ตำบลวังยาง ตำบลไร่ ตำบลพอกน้อย และตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ประสงค์และยินยอมให้ทางราชการดำเนินการจัดรูปที่ดิน ตามโครงการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานในบริเวณโครงการน้ำอูน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ให้ท้องที่ตำบลพรรณา ตำบลวังยาง ตำบลไร่ ตำบลพอกน้อย และตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ภายในแนวเขตตามแผนที่สังเขปท้ายประกาศนี้ เป็นเขตท้องที่ที่จะสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๔

นายณรงค์  วงศ์วรรณ                        พลเอก สิทธิ  จิรโรจน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่สังเขปแสดงเขตท้องที่ที่จะสำรวจ เพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

ในท้องที่ตำบลพรรณา ตำบลวังยาง ตำบลไร่ ตำบลพอกน้อย

และตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย

ฉบับลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๔

                  

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

พรพิมล/พิมพ์

๓ กันยายน ๒๕๔๖

อรรถชัย/นิลวรรณ แก้ไข

๑๐ กันยายน ๒๕๔๖

A+B+C

[๑] รก.๒๕๒๕/๗๘/๒๐๔๘/๘ มิถุนายน ๒๕๒๕