ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๖)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๖)[๑]

                  

             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานศรีสะเกษ เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๑ ทางน้ำ ตามบัญชีและแผนที่แนบท้ายประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ยุคล  ลิ้มแหลมทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานศรีสะเกษ (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๑๒ / ๒๕๕๖)

๒. แผนที่อ่างเก็บน้ำห้วยตะแบง อำเภอขุนหาญ และตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โครงการชลประทานศรีสะเกษ

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

อังศุมาลี/ผู้ตรวจ

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๘๕ ง/หน้า ๓๗/๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖