ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๕/๒๕๕๖)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๕/๒๕๕๖)[๑]

                  

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ จำนวน ๑๑ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ จำนวน ๑ ทางน้ำและเป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๒ ทางน้ำ และกำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานระยอง เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๒ ทางน้ำ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ยุคล  ลิ้มแหลมทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๕/๒๕๕๖)

๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานนครราชสีมา (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๕/๒๕๕๖)

๓. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานระยอง (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๕/๒๕๕๖)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

โชติกานต์/ผู้ตรวจ

๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๙๖ ง/หน้า ๒๑/๗ สิงหาคม ๒๕๕๖