ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๕)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทาน

ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๕)[๑]

                  

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานตรัง เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ จำนวน ๓ ทางน้ำ และเป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๕ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานสุพรรณบุรี เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๑ ทางน้ำ และกำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งนํ้าและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ จำนวน ๖ ทางน้ำ ตามบัญชีและแผนที่แนบท้ายประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ยุคล  ลิ้มแหลมทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานตรัง (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๕)

๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานสุพรรณบุรี (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๕)

๓. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๕)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

อุษมล/ผู้ตรวจ

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

 

 

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๔ ง/หน้า ๑๙/๓๐ มกราคม ๒๕๕๖