ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๕)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทาน

ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๕)[๑]

                  

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานนครพนมเป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๒ ทางน้ำ และกำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๑ ทางน้ำ ตามบัญชีและแผนที่แนบท้ายประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ยุคล  ลิ้มแหลมทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานนครพนม (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๕)

๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๕)

๓. แผนที่อ่างเก็บน้ำห้วยนา ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการชลประทานเพชรบูรณ์

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

โชติกานต์/ผู้จัดทำ

๑๘ มกราคม ๒๕๕๖

เอกฤทธิ์/ผู้ตรวจ

๑๘ มกราคม ๒๕๕๖

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๑๙๔ ง/หน้า ๒๐/๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕