ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๗/๒๕๕๕)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๗/๒๕๕๕)[๑]

                  

 

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานพิษณุโลก เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๑ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๓ ทางน้ำ และกำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ จำนวน ๘ ทางน้ำ และเป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๔ ทางน้ำ รวมจำนวนทางน้ำทั้งสิ้น ๑๖ ทางน้ำ ตามบัญชีและแผนที่แนบท้ายประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ธีระ  วงศ์สมุทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานพิษณุโลก (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๗/๒๕๕๕)

๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๗/๒๕๕๕)

๓. แผนที่อ่างเก็บน้ำยางชุม ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔. แผนที่อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕. แผนที่อ่างเก็บน้ำคลองจะกระ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๕ กันยายน ๒๕๕๕

ปณตภร/ผู้ตรวจ

๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

 

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๑๔๕ ง/หน้า ๑๓/๒๐ กันยายน ๒๕๕๕