ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒/๒๕๕๕)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๒/๒๕๕๕)[๑]

                  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

๑.  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ตามบัญชีทางน้ำชลประทานแนบท้าย ดังนี้

  ๑.๑ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หน้า ๖๙ และ ๗๓ ทางน้ำชลประทานประเภท ๑ เลขที่ ๑, ๒ และ ๒๙

          ๑.๒ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๖ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง หน้า ๑, ๓, ๔, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑ ทางน้ำชลประทานประเภท ๑ เลขที่ ๓, ๔, ๗, ๑๖, ๒๑, ๒๔, ๓๖, ๓๘, ๔๔, ๔๕, ๔๖, ๕๐, ๕๑, ๕๒, ๕๗, ๕๙, ๖๒, ๖๓, ๖๙ และ ๗๐

๑.๓ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ โครงการชลประทานสุรินทร์ หน้า ๒๔ ทางน้ำชลประทานประเภท ๑ เลขที่ ๑

๑.๔ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง หน้า ๑๖ ทางน้ำชลประทานประเภท ๑ เลขที่ ๑

๒.  ให้กำหนดทางน้ำตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นทางน้ำชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

ธีระ  วงศ์สมุทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๕)

๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๕)

๓. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานสุรินทร์ (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๕)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๑ เมษายน ๒๕๕๕

ปณตภร/ผู้ตรวจ

๑๙ เมษายน ๒๕๕๕

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๖๔ ง/หน้า ๓/๕ เมษายน ๒๕๕๕