ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๙/๒๕๕๔)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๙/๒๕๕๔)[๑]

                  

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

          ๑.  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตร ประกาศกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติและประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ตามบัญชีทางน้ำชลประทานและแผนที่แนบท้าย ดังนี้

          ๑.๒ ประกาศกระทรวงเกษตร ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๕ โครงการก่อสร้างชลประทานตะวันออกเฉียงเหนือ หน้า ๘ ทางน้ำชลประทานประเภท ๔ เลขที่ ๑ อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน

          ๑.๓ ประกาศกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๐ โครงการก่อสร้างชลประทานตะวันออกเฉียงเหนือ หน้า ๓ ทางน้ำชลประทานประเภท ๔ เลขที่ ๑ อ่างเก็บน้ำหนองผือ และ ๑ อ่างเก็บน้ำหนองท่าจอก

          ๑.๔ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ หน้า ๔ ทางน้ำชลประทานประเภท ๔ เลขที่ ๑ อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท

           ๑.๕ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ หน้า ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ ทางน้ำชลประทานประเภท ๔ เลขที่ ๓ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ๔ อ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา และ ๗ อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก

 

๒.  ให้กำหนดทางน้ำตามบัญชีและแผนที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ธีระ  วงศ์สมุทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานสุรินทร์ (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๔)

๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานร้อยเอ็ด (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๔)

๓. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานอำนาจเจริญ (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๔)

๔. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานบุรีรัมย์ (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๔)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

ปณตภร/ผู้ตรวจ

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๑๔๕ ง/หน้า ๗๒/๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔