ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๘/๒๕๕๔)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๘/๒๕๕๔)[๑]

                  

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม - กิ่วคอหมา เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ จำนวน ๑ ทางน้ำและเป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๒ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ จำนวน ๒ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานจันทบุรี เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๓ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานระนอง เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๑ ทางน้ำ และกำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ จำนวน ๑๓ ทางน้ำ และเป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๑ ทางน้ำ ตามบัญชีและแผนที่แนบท้ายประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ธีระ  วงศ์สมุทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๘/๒๕๕๔)

๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๘/๒๕๕๔)

๓. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานจันทบุรี (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๘/๒๕๕๔)

๔. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานระนอง (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๘/๒๕๕๔)

๕. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๘/๒๕๕๔)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

ปณตภร/ผู้ตรวจ

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๑๔๕ ง/หน้า ๗๑/๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔