ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒/๒๕๕๔)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๒/๒๕๕๔)[๑]

                  

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานพิษณุโลก เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๑ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๓ ทางน้ำ และกำหนดให้ทางนํ้าในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ เป็นทางน้ำชลประทาน ประเภท ๔ จำนวน ๓ ทางน้ำ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

ธีระ  วงศ์สมุทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานพิษณุโลก (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๔)

๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๔)

๓. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๔)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ณัฐวดี/ตรวจ

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๔๘ ง/หน้า ๗/๒๖ เมษายน ๒๕๕๔