ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๑/๒๕๕๔)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๑/๒๕๕๔)[๑]

                  

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานสุโขทัย เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๑ ทางน้ำ และกำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานสระแก้ว เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๑๓ ทางน้ำ ตามบัญชีและแผนที่แนบท้ายประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

ธีระ  วงศ์สมุทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานสุโขทัย (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๔)

๒. แผนที่ทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานสุโขทัย

๓. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานสระแก้ว (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๔)

๔. แผนที่ทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานสระแก้ว

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ณัฐวดี/ตรวจ

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๔๘ ง/หน้า ๖/๒๖ เมษายน ๒๕๕๔